Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

Home

Op zaterdag 6 januari jl., de dag van de heilige drie koningen, werd in de Sint Christoffelkathedraal van Roermond de Requiemmis voor onze overleden bisschop Harrie Smeets opgedragen. 

De parochies van het dekenaat Venray/Gennep zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn inzet als pastoordeken van Venray en sinds 8 december 2018 als onze bisschop.

We maakten hem in Venray mee als een "verbinder" tussen mensen en dat bleef hij ook als bisschop. Zijn familie, zijn parochies waren zijn thuisfront en uiteraard Onze-Lieve-Heer en Maria, Sint Gerardus van Wittem en vele andere heiligen. 

Zijn verkondiging van de Blijde Boodschap bemoedigde mensen om goed te doen, om door te gaan, om anderen weer gelukkig te maken.

Ze voelden zich gewaardeerd, erkent, ja zelfs in Gods naam bemind.

We danken pastoor en bisschop Harrie Smeeets voor zijn groots getuigenis van liefde.

Hij maakte waar, wat hij als wapenspreuk koos: In Gods naam mensen liefhebben.

We geloven dat hij bij zijn en Onze-Lieve-Heer ten beste spreekt voor ons in de kracht van de liefde waarmee Jezus hem liefheeft. 

Heer, geef onze bisschop Harrie Smeets de eeuwige rust en het eeuwige Licht verlichte hem.

Dat hij moge rusten in vrede. Amen. 

 

gebedsintentie: Wij bidden voor paus Franciscus, dat de Heilige Geest hem moge verlichten bij de keuze van de nieuwe bisschop.

De profeet Samuël koos de kleinste en "geringste" van alle zonen van Jesse (Isaï) als koning, profeet en priester voor het volk van God en zalfde hem.

Dat paus Franciscus ook de meest nederige en bescheiden priester moge kiezen voor het grote herdersambt van bisschop van Roermond. 

Daarvoor bidden wij op voorspraak van de Bruid van de Heilige Geest, Maria. 

Kom, HEILIGE GEEST, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in  hen het vuur van uw liefde.

Zend Uw Geest uit en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn der aarde hernieuwen. 

 

 

Korte geschiedenis van de federatie: 

Wij zijn samen onderweg. 

Vanaf 1 januari 2022 zijn de parochies:

Sint Catharina Wellerlooi,

Sint Willibrordus Geijsteren,

Sint Vitus Well en

Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oostrum

als federatie samen onderweg.

Ook bestuurlijk zijn we nu men onderweg, omdat de kerkbestuursleden van de vier parochies samen één bestuur vormen.

het federatiebestuur. 

De benoeming van pastoor Clemens op 1 maart 2016 tot pastoor-administrator van Oostrum

door toenmalig bisschop Frans Wiertz, was het begin van een nieuwe samenwerking  die nog werd uitgebreid met de parochie Geijsteren.

De intentieverklaring voor een verdere samenwerking werd bevestigd door vicaris-generaal Schnackers en de definitieve benoemingen van pastoor en kerkbestuursleden voor de hele federatie vormde de sluitsteen van een samen onderweg zijn. 

Op 15 april 2021 benoemde bisschop Harrie Smeets pastoor Clemens tot pastoor van Oostrum en Geijsteren.

Vanwege corona-maatregelen was er geen plechtige installatie van de pastoor. 

In zijn benoemingsbrief schreef de bisschop: "Verder dispenseer ik u in de installatie als pastoor van deze parochies,

en stel ik u bij deze in het bezit van deze parochies conform canon 527.2."

De nieuwe vicaris-generaal Harrie Quaedvlieg heeft op 22 juni 2022 het federatiebestuur en vertegenwoordigers van de werkgroepen in de Kei in Geijsteren, leren kennen. 

Zijn grote gave om naar de verhalen van zo veel voor hem onbekende mensen te luisteren, zijn dankbare woorden voor allen die aan de federatie hebben gewerkt,

zijn bemoedigending om de nieuwe samenwerkingsverbanden als federatie voort te zetten, 

hebben ons allen nieuwe impulsen gegeven om over parochiegrenzen heen te kijken en de samenwerking verder uit te breiden ook over de federatiegrenzen heen. Zo is er een gezamenlijke vormselvoorbereiding en vormselviering met Geijsteren, Wanssum en Well geweest. Al hoort Wanssum niet tot onze federatie, maar samenwerking is gewoon leuk, onze horizon wordt ruimer: hoe meer zielen, hoe meer vreugde. 

Met de federatie van Bergen, Afferden, Siebengewald, Heijen en Gennep heeft onze secretaris contact opgenomen en de bestuursleden aldaar uitgenodigd om in het kader van het pastoraal beleidsplan voor de kerkgebouwen met ons van gedachte te wisselen. 

De vicaris-generaal heeft ons gevraagd om ook  toekomstgericht te denken, te plannen en samen te werken. 

Met een nieuw beleidsplan en een pastoraal beleidsplan voor de vier kerkgebouwen zal de federatie een realistisch toekomstplan proberen te ontwikkelen voor de komende jaren met als uitgangspunt en doel het pastoraat. 

De naam van de federatie is "De Brug." 

Tijdens een vergadering vroegen de leden van het bestuur zich af welke naam de federatie zou krijgen? 

Dhr. Kersbergen, hoofd uitvoerder bij bruggenbouwer Heijmans, kwam met het idee, 

om de federatie "De Brug" te noemen. De brug heeft een bijzonder grote symbolische betekenis in het rooms-katholiek geloof:

Jezus Christus noemen wij de "bruggenbouwer."  In het Latijn betekent bruggenbouwer "pontifex".  

De paus heeft de eretitel: pontifex maximus. De grotste bruggenbouwer, groot in deemoed, bescheidenheid, liefde en geloof. 

En wij allen, broeders en zusters van Onze-Lieve-Heer hebben deel aan die grote missie:

bruggen te bouwen tussen mensen door openheid, tolerantie, waardering, dankbaarheid, solidariteit en vooral ook vergeving.

Een mooie opdracht voor ieder mens, een opdracht voor jou en mij.

Het begint altijd heel eenvoudig: met een vriendelijke groet bouw je al een kleine brug naar iemand die misschien in het isloement van eenzaamheid terecht is gekomen.

 

 

Actueel