Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

KERKBALANS 2023 - Sint Vitusparochie

Collectegelden met 117% omhoog,

misintenties met 21,8% omhoog,

met dank voor jullie bijzonder grote goedgeefsheid.

 

 

GEZINSBIJDRAGE 2023 PAROCHIEKERK SINT VITUS WELL

 

 

 

 

Beste Wellenaren,

 

Proficiat, beste parochianen met deze unieke balans. Bedankt voor jullie ongelofelijk grote goedgeefsheid in 2022.

Het komt allemaal uit jullie goede harten. Na de moeilijke corona-periode mogen we ondanks de hoge energieprijzen een positieve balans voorleggen. Deze positieve balans hebben jullie tot stand gebracht, dankzij jullie goedgeefse harten. Vol vertrouwen richten wij ons dan ook dit jaar weer tot jullie.

COLLECTEGELDEN:  De collectegelden zijn met 117 % omhoog gegaan,  nadat in het voorlaatste jaar de opbrengst al met 22,8% was gestegen en nu die enorme groei van 117%.

We zijn echt uit het financiële corona-dal verrezen, dankzij jullie liefdevolle vrijgevigheid voor het huis van Onze-Lieve-Heer. Uiteraard wijst deze fenomenale groei ook naar het grote aantal kerkbezoekers, vooral van drukke diensten zoals onlangs het communiefeest op 21 mei en de vieringen van het Pinksterweekend en uiteraard ook drukke begrafenismissen. Maar we blijven de heilige Mis vieren ook voor de kleinere groepen in de gewone weekendmissen: wie het kleine niet eert, is het grote niet weert.

MISINTENTIES:  De bijdragen voor misintenties zijn met 21,8 % gestegen. Met het laten lezen van een heilige Mis wordt een speciale intentie (misintentie) verbonden, die de priester uitspreekt en aan Onze-Lieve-Heer voorlegt tijdens de heilige Mis, b.v. een intentie uit dankbaarheid voor een verkregen weldaad, uit dankbaarheid voor een huwelijksjubileum, voor een zieke, voor het welslagen van een operatie en uiteraard de misintenties voor onze dierbare overledenen, een heel bijzonder geschenk voor een dierbare: de hernieuwing aan het liefdesoffer van Jezus waardoor HIJ de overledene de toegang tot de hemel mogelijk heeft gemaakt. Een prachtig cadeau voor de overledene, mooier kan niet.

VRIJWILLIGERS: De grote inzet van 110 vrijwilligers voor onze parochie is bijzonder. Onlangs zijn weer nieuwe vrijwilliger erbij gekomen voor het torenuurwerk en de klokken. Bedankt jullie allemaal voor het onderhoud van de kerk, de kerkhoven en de groenvoorziening rond de kerk en de werkgroepen voor de liturgie: voor Kerstmis, Palmpasen, Pasen, Maria-ten-hemelopneming, Allerzielen etc.

PALMPASEN:  Het grote aantal kinderen dat het Palmpasenkruis optuigde is ook dit jaar weer omhoog gegaan: 34 kinderen deden mee. Met dank aan onze Sint Vitusschool voor hun gastvrijheid: We mochten in de hal de Palmpasen optuigen en dank ook aan de talrijke ouders die geholpen hebben.

COMMUNIE:  In mei zijn in onze federatie drie communievieringen geweest. In onze Sint Vituskerk was het een fantastisch mooi feest met de kinderen, de harmonie, een schitterend versierde kerk.

Voor het communiefeest 2024 zijn we al bezig met de organisatie. We gaan met de tijd mee: via een whatsappgroep zal alles op korte termijn in kannen en kruiken zijn. 12 mei 2024 is het grote feest. Tot nu toe hebben zich al weer 8 kinderen opgegeven. Voor deze tijd: heel bijzonder.

VORMSEL: Er is een samenwerkingsverband opgericht tussen Well en Wanssum/Geijsteren voor één gezamenlijk viering. De werkgroepen gaan binnenkort aan de slag: over de Maas heen.

SACRAMENTSPROCESSIE:  Dank jullie allemaal: 25 vrijwilligers hebben meegewerkt bij de voorbereiding van de processie. Het is een grote voldoening voor allen dat zo veel mensen de eucharistische Zegen hebben ontvangen:  wandelaars, fietsers, automobilisten die nog het kruisteken maakten bij de zegen, motorijders, mensen in hun huizen, op de balkons en de vele toeristen. Zelfs uit Hasselt waren mensen gekomen.

 

PASTORAAL TEAM:  Pater Koen Wauben en pastoor Clemens vormen het pastorale team.

Pastoor Clemens is pater Koen Wauben bijzonder erkentelijk voor zijn hulp voor de zondagsmissen in Geijsteren. Drukke diensten – zoals de Paasmis op 9 april, de heilige Mis van Processiezondag etc. – neemt pastoor Clemens van pater Koen over, eveneens begrafenismissen, het ziekenpastoraat, de vormselvoorbereidingen, de gildemissen, de processies etc.  

FEDERATIE:  Sinds 1 januari jl. 2022 zijn de parochies Well en Oostrum, Wellerlooi en Geijsteren een federatie. De federatie heeft de naam: “De Brug.” Het samen dragen van alle lasten is in deze tijd een noodzaak en zoals U op onze balans ziet, is het resultaat heel goed. Elke parochie in de federatie zorgt voor het onderhoud van de eigen kerk. Wat dus in Well binnenkomt wordt voor de kerk van Well gebruikt. Elke parochie houdt haar eigen vermogen, haar eigen spaar - en betaalrekening en de eigen actie gezinsbijdrage bij. Uw geld wordt altijd voor de kerk van Well gebruikt.

ENERGIE: Toen vorig jaar de prijzen voor energie de pan uitrezen zijn we al begonnen met bezuinigen. Daarom kregen we (met de oude tarieven) nog 1075,00  euro voor de kerk terug. Vanaf 1 januari jl. is de energie voor de kerk heel duur, maar er moet af en toe gestookt worden anders gaat het kerkgebouw en het interieur naar de knoppen. Met dank voor jullie begrip dat we de kerk niet altijd kunnen verwarmen zoals vroeger.

Het streefbedrag voor de gezinsbijdrage is nog altijd: 110 ,- euro. Voor alle kleinere bedragen zijn wij U eveneens zeer erkentelijk. Elke euro is er één. Voor vragen kunt u  Carla Albers bellen: 501280.

De acceptgirokaart is er niet meer. U kunt kiezen tussen twee bankrekeningen:

Vul dan a.u.b. in:

1.       het bedrag dat U wilt geven,

2.       bij de omschrijving: uw naam, uw adres (dan weten wij ook van wie het bedrag afkomstig is)

3.       uw rekeningnummer

 

Bankrekeningnr. NL 80 RABO 015 73 82 958 v.d. Rabobank Venray t.n.v. actiecomité Well H. Vitus of

op gironummer NL 28 INGB 000 10 41 587 t.n.v. parochie H. Vitus, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, met vermelding van Uw naam en adres.

Bij voorbaat een hartelijk woord van dank voor Uw goedgeefsheid en moge Onze-Lieve-Heer Uw steun voor Zijn huis rijkelijk belonen. “God heeft de blijmoedige gever lief!”. (2 Kor.9.7)

Moge die liefde van God jullie gouden harten bewaren en zegenen met veel voldoening en vrede.

Het kerkbestuur  

Regeling voor rouw- en trouwdiensten: De bijdrage voor een requiemmis (begrafenismis) of een jubileum of trouwdienst wordt niet gevraagd aan degenen, die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de heilige mis, hebben deelgenomen aan de kerkbijdrage en daarbij per jaar tenminste het gemiddelde van die jaren geldende minimum-kerkbijdrage hebben bijgedragen. Werd in de vier jaren, voorafgaande aan de dag van de trouw – en trouwdienst, weliswaar deelgenomen aan de kerkbijdrage in de parochie (doch met een bedrag hetwelk ligt beneden het vastgestelde minimum, dan zal het kerkbestuur deze feitelijk ontvangen kerkbijdrage op het officiële tarief in mindering brengen.

                                                    Lasten 2022                                       Baten 2022

Gebouwen en begraafplaats            16.472,95      Gezinsbijdrage                10.049,69

Sociale premies en persoonskosten    9.068,43      Collecten                          7.686,89

Eredienst en pastoraal                      1.256,24      Stipendia/diensten/giften   7.411,66

Verplichte bijdragen aan bisdom        4.637,78      Pachten en huren            12.068,30

Beheerskosten                                3.957,79      Overige opbrengsten         6.673,41

Resultaat positief                            8.496,76       Resultaat negatief                    0.00

Totaal                                          43.889, 95                                          43.889,95