Pastoor Clemens tel. 0478-501202
Bij spoed tel. 06-38787229
E-mail: info@federatiedebrug.nl

Vormsel

Vormsel

"Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods."

Met deze woorden dient de bisschop of zijn plaatsvervanger het heilig sacrament van het vormsel toe.

Op dat moment staan de ouders van de vormeling naast hun kind, leggen hun handen op zijn schouders en zeggen welke naam ze aan hun kind gegeven hebben.

Een heel belangrijke symboolhandeling en een bijzonder zinnetje: Dit is onze .................... .

De handen op de schouders leggen doet denken aan het continue schouderklopje van de liefde van vader en moeder voor hun kind, een prachtig draagvlak voor hoop, liefde, dankbaarheid en goede moed. 

"Dit is onze ..................... ." Zij hebben hun kind een naam gegeven, een naam die ook werd uitgeroepen toen het kind werd gedoopt. 

Een naam die de vormheer herhaalt, zoals de priester - bij het doopsel - de naam noemde van het kind en het doopte. 

De vormheer spreekt het kind aan, roept hem of haar bij zijn naam en zalft hem met heilig chrisma op het voorhofd, de plaats van ons bewustzijn, van ons denken.

De vormheer zalft in de vorm van een kruis, omdat het kruis het grote symbool is van Gods liefde voor de mensen tot het uiterste toe.

 

Vervolg komt nog: ............................. 

 

Samen met het doopsel, de eerste communie en de eucharistie vormt het vormsel het geheel van de initiatiesacramenten van de Katholieke Kerk. Het is ook het sacrament waarmee christenen uit andere tradities die zich tot het rooms-katholicisme bekeren worden opgenomen in de Kerk.

Volgens de Katholieke kerk is het vormsel gebaseerd op het Nieuwe Testament[1] en de apostolische leer. Het vormsel vervolmaakt de doopgenade en geeft de Heilige Geest. Hierdoor kan de vormeling dieper wortelen in het goddelijk kindschap en wordt hij of zij vaster ingelijfd bij Christus. Het verstevigt de band met de Kerk en haar zending. Het helpt de vormeling door woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. Bovenal geeft het vormsel de genade om in tijden van vervolging en verdrukking het geloof trouw te blijven en als een dappere soldaat voor Christus' overgeleverde leer in blijven te staan, ook indien de dood zou volgen. In de middeleeuwen werd het vormsel dan ook als een belangrijke stap gezien naar het bereiken van het 'miles Christi'-ideaal.